ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

چگونه روند فروش را محاسبه کنیم؟

تعریف روند :

روند به معنی الگوی افزایشی یا کاهشی یک سری زمانی است. یک سری های زمانی شامل متغیر وابسته و مستقل می باشد. در پیش بینی های فروش، متغیر وابسته  فروش و متغیر مستقل زمان می باشد.

معمولا شرکت ها روند فروش گذشته را بدست آورده و سپس با اعمال آن روی فروش دوره جاری، اقدام به پیش بینی فروش دوره آتی می کنند. 

فرمول و روش محاسبه روند فروش:

برای محاسبه میانگین نرخ رشد فروش شرکت در طی سال های گذشته و تعمیم آن به آینده از میانگین هندسی به جای میانگین حسابی استفاده می کنند.

«میانگین هندسی» (Geometric Mean)، یکی از انواع میانگین‌ هایی است که برای محاسبه متوسط نرخ رشد (رشد فروش یا درصد سود) استفاده می‌شود. همچنین به منظور محاسبه میانگین برای مقادیری که با مرتبه‌های متفاوت درجه‌بندی شده‌اند از میانگین هندسی استفاده می‌شود.
شیوه محاسبه میانگین هندسی که با نماد G‌ نشان داده‌ می‌شود را در تصویر زیر آورده ایم:

 

 

براساس این فرمول کافی است مراحل زیر طی شود:

  • همه مقادیر در هم ضرب شوند.
  • ریشه nام حاصلضرب محاسبه شود.

برای مثال اگر می خواهید میانگین روند فروش را در طی سه سال گذشته محاسبه کنید، می باید میزان افت یا رشد را در هر سال محاسبه کرده و در یکدیگر ضرب کنید، سپس ریشه سوم حاصلضرب ها را محاسبه کنید (و یا فروش هر سال را به سال قبل تقسیم کنید. در این فرمول هریک از مقادیر a1، a2 و... همین نسبت فروش سال جاری به سال قبل می باشند).
دقت کنید در صورت افت فروش یک سال نسبت به سال قبل می باید این مقدار را از ۱۰۰ کسر کرده سپس در سایر موارد ضرب کنید.

بعبارتی دیگر چنانچه نرخ رشد فروش شرکتی، در سال اول 20 درصد و در سال دوم 10 درصد افت و برای سال سوم 15 درصد رشد بوده باشد می باید اعداد 1.2، 0.9 و 1.15 را در یکدیگر ضرب کرده و ریشه سوم از آن بگیرید.

در روشی دیگر کافیست تا فروش سال آخر را به فروش سال مبدا، تقسیم کنید و سپس از آن ریشه n ام را بگیرید. در این روش مشاهده می شود که تنها دو سال آخر و مبدا برای محاسبه روند فروش کافیست و مابقی سال ها چه رشد یا افت داشته باشند بدلیل خاصیت ضرب حذف می شوند.
محاسبه میانگین هندسی در نرم افزار اکسل با استفاده از تابع geomean انجام می‌شود. داده‌های مورد نظر را در یک ستون زیر هم وارد کنید. در سلولی که می‌خواهید میانگین هندسی داده‌ها را وارد کنید از دستور ()geomean= استفاده کنید.