ساعت کاری : 9 الی 17
  • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

خطای شناختی؛ سوگیری میانبر ذهنی نمایندگی

 

میانبر ذهنی نمایندگی ( Representitive Heuristic)چیست؟

وقتی در مورد افراد( اشیا یا حوادث) قضاوت می کنیم، انسان ها بر خصوصیاتی از آن افراد که مرتبط با کلیشه های ذهنی قبلا شکل گرفته آنها است، توجه می کنند. یک گیاه شناس برحسب میزان شباهت یک گیاه ناشناخته به یک نمونه آن را طبقه می کند.

مدیران نیز از این میانبر ذهنی نمایندگی به دفعات استفاده می کنند. برای مثال آنها پیش بینی خود از عملکرد یک فرد را برحسب عملکرد گروهی از افرادی که این فرد خاص متبادرکننده آنها به ذهن است شکل می دهند. اگر یک مدیر چنین بپندارد که بهترین فروشندگان کسانی هستند که مثلا برون گرا بوده، ورزش می کنند، یا مربوط به یک قومیت خاصی هستند، آنگاه او بیشتر به این تیپ افراد برای شغل فروشندگی تمایل خواهد داشت.

در برخی موارد بکار گیری این میانبر می تواند بهترین تخمین دم دستی باشد اما همزمان می تواند منجر به خطاهای جدی شود. برای مثال، مدت زیادی طول کشید تا نظریه بیماری زایی میکروب ها پذیرفته شود. زیرا پذیرش این امر برای مردم دشوار بود که چیزهای کوچکی چون ویروس و باکتری بتواند چنین تبعات بزرگی داشته باشد. مردم براساس میانبر ذهنی شان تصور می کردندف بیماری ها بدلیل گناهان و اشتباهات فردی و یا حتی افراد دیگر جامعه، بدخواهی برخی عوامل نظیر ارواح خبیث یا طلسم های جادویی ایجاد می شود.

میانبر ذهنی نمایندگی می تواند در سطح ناخوداگاه نیز عمل کند و به رفتارهای تبعیض نژادی یا دیگر رفتارهایی ناهنجار در سطح فرد یا جامعه منجر شود که اگر فرد یا جامعه از آن آگاه باشد آنها را قابل سرزنش قلمداد می کند.