ساعت کاری : 9 الی 17
 • ​​​2461 - 726 - 0921

ویکی تحلیلگر

با ما در ارتباط باشید

خطای شناختی؛ سوگیری میانبر ذهنی تایید

میانبر ذهنی تایید (Confirmation Heuristic) چیست؟

به سوالات زیر پاسخ دهید :

 1. آیا استفاده از ماده مخدر ماریجوانا ربطی به جرم و جنایت دارد؟
 2. آیا احتمال اینکه زوجی که در سنی کمتر از 25 سال ازدواج کرده اند، خانواده بزرگ تری داشته باشند بیشتر است یا زوجی که در سنین بالاتر ازدواج کرده اند؟

در ارزیابی پرسش مربوط به ماریجوانا، بیشتر افراد معمولا می کوشند، تعداد زیادی مصرف کننده ماریجوانا را به یاد آورند و سپس به یاد آورند که آیا آنها مرتکب جرم شده اند یا نه؟

با این حال یک تحلیل درست منوط به این است که شما چهار گروه از افراد را به یاد آورید :

 • مصرف کنندگان ماریجوانا که مرتکب جرم شده اند
 • مصرف کنندگان ماریجوانا که مرتکب جرم نشده اند
 • مجرمانی که ماریجوانا مصرف نکرده اند
 • غیرمجرمانی که ماریجوانا مصرف نکرده اند

همین تحلیل در مورد پرسش دوم نیز مطرح است :

 • زوج هایی که در سنین کم ازدواج کرده و خانواده بزرگی دارند
 • زوج هایی که در سنین کم ازدواج کرده و خانواده کوچکی دارند
 • زوج هایی که در دیر ازدواج کرده و خانواده بزرگی دارند
 • زوج هایی که در دیر ازدواج کرده و خانواده کوچکی دارند

در واقع، همواره هنگام ارزیابی پیوستگی دو واقعه، چهار وضعیت جداگانه را باید در نظر گرفت، با فرض اینکه هر واقعه می تواند دو حالت داشته باشد. با این حال در تصمیم گیری های روزانه ما معمولا این واقعیت نادیده گرفته می شود. در عوض آن، ما هنگام آزمون یک فرضیه به طور شهودی داده های گزینش شده ای را بکار می گیریم که در آن متغیرهای مورد نظر(مثل مصرف مواد مخدر و ازدواج زودهنگام) حضور دارند. تمرکز ما بر داده های گزینش شده یا تمرکز ما بر علتی واحد برای پدیده ای نظیر جرم یا اندازه بزرگی خانوار ممکن است ما را به نادیده گرفتن علل دیگر آن پدیده بکشاند و به نتیجه گیزی اشتباه منجر شود.

این میانبر ذهنی ساده برای جستجو می تواند پیامدهای بزرگی داشته باشد. برای مثال، در غیاب شواهد مخالف با یک فرضیه، مردم به این باور می رسند که گویی یک فرضیه یا دیدگاه درست است. این گرایش می تواند به سوگیری تایید منجر شود که در آن ما شواهد را به نحوی تفسیر می کنیم که نتایجی را که از ابتدا به آن تمایل داشتیم را تایید کند.